بنده هر روز زنانی را می بینم که با لباس کوتاه و ساپورت یا مانتو جلو باز در جامعه حاضر می شوند. آیا بنده موظفم در صورتی که احتمال تأثیر می دهم، هر روز ماشین را کنار بزنم و این ها را نهی از منکر کنم؟
بنده هر روز که با ماشین بیرون می روم زنانی را می بینم که با لباس کوتاه و ساپورت یا مانتو جلو باز در جامعه حاضر می شوند. آیا بنده موظفم در صورتی که احتمال تأثیر می دهم، هر روز ماشین را کنار بزنم و این ها را نهی از منکر کنم؟ به خاطر اینکه اینکار را نمی کنم و به رانندگی خود ادامه می دهم، هر روز احساس گناه ترک نهی از منکر می کنم و عذاب روحی دارم.

باسمه تعالی

اگر شرایط شرعی نهی از منکر مثل احتمال تأثیر وجود دارد، امر معروف و نهی از منکر بر شما واجب است تا جایی که عسر و حرج داشته باشد که در این فرض دیگر واجب نیست.

کد سایت fa7861
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر