آیا تشیع معتقد است صحابه بعد از رحلت پیامبر مرتد شدند و این به معنای کافر شدن آن ها است؟
آیا تشیع معتقد است صحابه بعد از رحلت پیامبر مرتد شدند و این به معنای کافر شدن آن ها است؟

باسمه تعالی

خیر، ارتداد در روایات (در مورد برخی از اصحاب)، به معنای لغوی آن، یعنی بازگشت به عقب و رجوع به ارزش های قبل از اسلام است، نه به معنای کفر و خروج از اسلام.

کد سایت fa776 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات