آیا واقف می تواند در هنگام وقف مسجد یا حسینیه بگوید کسی داخل مسجد غذا نخورد و یا فلان افراد وارد حسینیه نشوند؟
آیا واقف می تواند شرط برای وقف بگذارد. مثل این که در هنگام وقف مسجد یا حسینیه بگوید کسی داخل مسجد غذا نخورد و یا فلان افراد وارد حسینیه نشوند؟

باسمه تعالی

واقف می تواند در ضمن وقف شرطی بگذارد که با عقد وقف یا ماهیت موقوفه منافات نداشته باشد و رعایت آن بر متولی وقف و سایرین واجب است. بنابراین واقف مسجد می تواند شرط کند که در این مسجد غذا نخورند یا فلان افراد در این حسینه وارد نشود.

کد سایت fa7667
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف