نوشیدنی هایی مثل شامپاین و ماء الشعیر که درصد پایینی الکل دارد و به عنوان حلال در ایران به فروش می رسند، چه حکمی دارند؟
نوشیدنی هایی مثل شامپاین و ماء الشعیر که درصد پایینی الکل دارد و به عنوان حلال در ایران به فروش می رسند، چه حکمی دارند؟

باسمه تعالی

اگر مقدار الکل موجود در نوشیدنی های یاد شده به قدری کم باشد که در نظر عرف فاقد الکل محسوب شوند، حلال هستند.