حکم شرعی در مورد خواندن شهادت ثالثه (اشهد أن امیرالمؤمنین علیا حجة الله) در نماز چیست؟ آیا آوردن آن در نماز جایز است یا خیر؟ اگر کسی آن را در نماز بخواند، آیا نمازش باطل می شود؟
حکم شرعی در مورد خواندن شهادت ثالثه (اشهد أن امیرالمؤمنین علیا حجة الله) در نماز چیست؟ آیا آوردن آن در نماز جایز است یا خیر؟ اگر کسی آن را در نماز بخواند، آیا نمازش باطل می شود؟

باسمه تعالی

1. شهادت ثالثه جزء نماز نیست.

2. اگر به عنوان جزء نماز آورده شود، حرام و موجب بطلان نماز است. ولی اگر به عنوان یک مستحب بعد از شهادتین آورده شود، جایز و غیر مضّر به صحت نماز است، مگر این که زمینۀ بدعت شود و این گمان را ایجاد کند که جزء نماز است که در این صورت حرام و موجب بطلان نماز است. همچنین اگر موجب وهن مذهب و ایجاد صورت منفی از آن در ذهن دیگران گردد، حرام و مبطل نماز می باشد.

 

کد سایت fa752 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز