کسی که فقیر است و مخارج سال خود را ندارد ولی محصول کشاورزی او به حد زکات رسیده است، آیا پرداخت زکات بر او واجب است؟

کسی که فقیر است و مخارج سال خود را ندارد ولی محصول کشاورزی او به حد زکات رسیده است، آیا پرداخت زکات بر او واجب است؟
 آیا می تواند از دیگران برای مصرف خود زکات دریافت کند؟ یعنی آیا منافات ندارد که هم پرداخت زکات بر او واجب باشد و هم مستحق دریافت زکات باشد؟

باسمه تعالی

چنین فردی هم باید زکات بدهد و هم می تواند از دیگران زکات بگیرد.

کد سایت fa7508