مقصود از معروف و منکر در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
مقصود از معروف و منکر در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

باسمه تعالی

مقصود از معروف کار مستحب یا واجب است و مقصود از منکر کار مکروه و حرام است. امر به معروف و نهی از منکر، در جایی که فرد کار واجبی را ترک می کند یا حرامی را مرتکب می شود، در صورت وجود شرایط واجب خواهد بود و در جایی که شرایط وجود ندارد یا مواردی که فرد کار مستحبی را ترک می کند یا مکروهی را انجام می دهد، مستحب است.

کد سایت fa7410
طبقه بندی موضوعی احکام نهی از منکر