آیا در غسل لازم است شستن اعضای غسل را از قسمت ها بالاتر شروع کنیم؟
آیا در غسل لازم است شستن اعضای غسل را از قسمت ها بالاتر شروع کنیم؛ مثلاً در شستن سمت راست ابتدا شانه و دست را بشوریم و بعد پایین تر تا انگشتان پا؟

باسمه تعالی

در غسل «شستن اعضا به ترتیب از قسمت های بالاتر، سپس قسمت های پایین تر» واجب نیست.

کد سایت fa7401
طبقه بندی موضوعی اغسال