اینجانب پس از گذشت مدتی از ارتباطم با یک خانم، از طریق خانواده ها نامزد شدیم، اما به دلایلی همچون عدم تفاهم قصد جدایی دارم. حال آیا به لحاظ حق الناس مسئول خواهم بود؟
اینجانب حدود 3 سال به قصد ازدواج با خانمی که از لحاظ اعتقادی با من نسبتاً تناسب داشتند، ارتباطی مشروع داشتم بعداً به طور رسمی و از طریق خانواده ها نامزد شدیم و شدیداً وابستگی داریم. اکنون به دلایلی شامل تفاوت ظاهر، تفاوت خانواده ها و تحصیلات می خواهم از ازدواج انصراف بدهم در حالی که احتمال دارد ایشان از لحاظ روحی ضربه شدیدی بخورند ولی به جدایی رضایت زبانی دارد. از آنجا که غیر از تعهد اخلاقی تعهد رسمی ندارم، آیا اینجانب از لحاظ شرعی حرامی مرتکب خواهم شد و در درگاه الهی به لحاظ حق الناس مسئولم؟

باسمه تعالی

1. اگر عقد ازدواج دائم صورت گرفته است، باید طلاق صورت پذیرد تا جدایی حاصل شود و اگر عقد ازدواج موقت باشد، با پایان وقت عقد یا بخشش باقیمانده زمان از سوی مرد، عقد پایان می پذیرد و نیازی به طلاق نیست.

2. اگر مرد طلاق دهد یا ما بقی مدت عقد موقت را ببخشد، گناهی مرتکب نشده است؛ هرچند «طلاق» مبغوض ترین حلال الاهی است.

3. رعایت حقوق دیگران در حد اخلاقی می تواند آثار مثبتی در زندگی شخص داشته باشد؛ هر چند شرعاً واجب نیست.

کد سایت fa74
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق