یکی به ما در داخل یک پلاستیک کتاب یا چیز دیگری را می دهد ولی آدم فراموش می کند و آن امانت را در داخل یک ظرف یا پلاستیک دیگر بر می گرداند. آیا نیاز به حلالیت هست یا نه؟
یکی به ما به صورت موقتی و امانت در داخل یک پلاستیک کتاب یا چیز دیگری را می دهد. می دانیم که خود پلاستیک نیز جزو آن امانت به حساب می‌آید. ولی گاهی پیش میاد که آدم فراموش می کند و آن امانت را در داخل یک ظرف یا پلاستیک دیگر گذاشته و بر می گرداند. آیا در این صورت نیاز به حلالیت از صاحب آن هست یا نه؟ ممکن است از این موضوع مدت ها بگذرد و صاحبش را هم فراموش کرده باشیم، آن وقت از طرف او باید صدقه بدهیم؟

باسمه تعالی

همین که در بین مردم رایج است که برای تغییر پلاستیک در مثل این موارد اعتراضی نمی کنند، خود نشانه ای است بر اینکه از آن اعراض کرده اند؛ یعنی دیگر آن را ملک خود نمی دانند. بنابراین شما وظیفه ای در این خصوص ندارید؛ البته پر واضح است که اگر در موردی صاحب امانت نارضایتی اش از این کار ابراز کند، ضامن هستید و باید پلاستیک را به وی برگرادنید یا از وی حلالیت بگیرد.

کد سایت fa7361
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ودیعه|حق الناس