آیا مرد می تواند همسری را که طلاق رجعی داده است، در ایام عده از منزل اخراج کند؟
آیا مرد می تواند همسری را که طلاق رجعی داده است، در ایام عده از منزل اخراج کند؟

باسمه تعالی

زنی که طلاق رجعی داده شده است، تا پایان زمان عده به منزلۀ زوجه است و نسبت به موضوع مسکن و ظاهراً تمام احکام دیگر، مانند هزینه های خوراک و پوشاک حکم زوجه را دارد. بنابراین شوهر نمی تواند وی را از منزل بیرون کند؛ مگر اینکه کاری کند که مستلزم حد شرعی است.

کد سایت fa7299
طبقه بندی موضوعی طلاق بائن و رجعی