آیا از نظر شرعی استفاده از نوشیدنی های حاوی این کفیر مانند دوغ کفیر مانعی دارد یا خیر؟
ماده ‏ای است به نام کفیر که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر 5٪ یا 8٪ الکل در ماده به دست آمده بوجود می ‏آید. این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمی ‏شود. آیا از نظر شرعی استفاده از نوشیدنی های حاوی این ماده مانند دوغ کفیر مانعی دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

1. الکل موجود در خود دانه های کفیر بسیار ناچیز است و اگر زمانی که کفیر در فرآیند تولید یک مادۀ دیگر استفاده می شود، همچنان الکل ناچیزی تولید شود به گونه ای که در نظر عرف آن مادۀ تولید شده فاقد الکل شمرده شود، خوردن آن ماده جایز است.

2. گویا در دوغ کفیر مقدار ناچیزی از الکل وجود دارد و خوردن آن جایز است.

کد سایت fa7257