مسکین و اسیر در این زمان شرعاً به چه کسی اطلاق می شود؟
مسکین و اسیر در این زمان شرعاً به چه کسی اطلاق می شود؟

باسمه تعالی

1. به فقیری که در مراتب شدید فقر قرار دارد و معیشت او بسیار ضعیف است، مسکین گفته می شود.

2. کسی که در جنگ و جهاد به دست گروه مقابل بیافتد، اسیر است. احکام شرعی اسیر برای کافری است که تا آخر بجنگد و تسلیم نشود و در نهایت بر اثر تسلط  به دست مسلمانان بیافتد.

3. مفهوم مسکین و اسیر تابع زمان و مکان نیست و یک تعریف ثابت است؛ البته ممکن است در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف مصادیق آن تغییر کند؛ مثلاً کسی را با فلان سطح درآمد و هزینه در گذشته مسکین شمرده نمی شده است لکن الآن با همان سطح مسکین محسوب شود.

کد سایت fa7251