آیا می توانم در مسأله اهدای عضو در مرگ مغزی به مجتهدی مساوی با آیت الله هادوی تهرانی رجوع کنم؟
من از حضرت آیت الله هادوی تهرانی تقلید می کنم ولی مجتهدی دیگری را با ایشان را مساوی می دانم. آن عدول از مجتهد حی مساوی به حی مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید را بنا بر احتیاط واجب جایز نمی دانند اما اهدای عضو در مرگ مغزی را جایز می دانند. آیا می توانم در همۀ مسائل از آقای هادوی تقلید کنم و از جمله در عدول به مجتهد مساوی از آقای هادوی تقلید کنم و سپس در پیوند اعضا در مرگ مغزی، به آن مجتهد مساوی رجوع کنم؟

باسمه تعالی

1. تقلید شما در برخی یا همۀ مسائل از آیت الله هادوی تهرانی صحیح است.

2. حسب نظر معظم له می توانید در مسائل مختلف از جمله همین مسأله به مرجع مساوی مراجعه کنید.

3. فتوای معظم له در خصوص اهدای عضو در مرگ مغزی، عدم جواز است.
 

کد سایت fa7247