مضطربه در حیض چگونه باید عمل کند؟
مضطربه در حیض چگونه باید عمل کند؟

باسمه تعالی

مضطربه باید ابتدا بر اساس صفاتی که برای خون حیض و استحاضه گفته شده است، روزهایی را که خون دارای صفات حیض است، حیض قرار دهد و روزهایی که خود دارای صفات استحاضه است، استحاضه حساب کند و اگر صفات مزبور وجود ندارد، به عادت خویشاوندان خود مراجعه کند و تعداد روزی را که آن ها حیض می شوند، ملاک قرار دهد و بقیه را استحاضه حساب کند و اگر این مسأله در بین خویشاوندان هم مختلف است، هفت روز از اول خون دیدن را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه حساب کند.

کد سایت fa7103
طبقه بندی موضوعی اغسال