سیکل ماهیانۀ عادت ماهیانه ام بعضی وقت ها 7 روزه و بعضی اوقات 10 روزه است. این بار بعد از گذشت 7 روز روزه قضا گرفتم. یعنی روز 8 و 9 و 10 را هم گرفتم. روز دهم ظهر بعد از نماز لکه بینی اندکی داشتم. آیا روزه های 8 و 9 و 10 باطل است؟
سیکل ماهیانۀ عادت ماهیانه ام بعضی وقت ها 7 روزه و بعضی اوقات 10 روزه است. این بار بعد از گذشت 7 روز روزه قضا گرفتم. یعنی روز 8 و 9 و 10 را هم گرفتم. روز دهم ظهر بعد از نماز لکه بینی اندکی داشتم. آیا روزه های 8 و 9 و 10 باطل است؟

باسمه تعالی

1. اگر می دانید این لک بینی، حیض است، همۀ روزهای خون و لک بینی و روز های پاک ما بین آن دو، حیض محسوب می شود و روزه ها باطل هستند.

2. اگر نمی دانید که این لک بینی، حیض است، در صورتی که فقط روز دهم لک بینی داشته اید و لک بینی یا خون ادامه پیدا نکرده باشد، همۀ روزهای خون و لک بینی روز دهم و روز های پاک ما بین آن دو، حیض است و روزه ها باطل اند. ولی در صورتی که لک بینی یا خون بعد از روز دهم نیز ادامه یافته باشد، باید به احکام مضطربه عمل کنید و تعداد روزهای حیض و استحاضۀ خود را مشخص کنید و در صورتی که روزه های در ایام حیض واقع نشده باشد، صحیح هستند.

کد سایت fa7094
طبقه بندی موضوعی اغسال