کسی که شغلش مسافرت است یا مسافرت مقدمۀ شغل او است، اگر برای کار دیگری مثلاً برای زیارت مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند؟
کسی که شغلش مسافرت است یا مسافرت مقدمۀ شغل او است، اگر برای کار دیگری مثلاً برای زیارت مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند؟

باسمه تعالی

کسی که شغلش مسافرت است مثل راننده یا مسافرت مقدمۀ شغل او است مانند معلمی که برای تدریس سفر می کند، اگر برای کار دیگری غیر از شغلش مثلاً برای زیارت مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند.

کد سایت fa7057
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر