شخصی که مسافرت می‌کند، چه هنگام نمازش شکسته می‌شود. آیا یک روز باید در راه باشد که نمازش شکسته شود؟
شخصی که مسافرت می‌کند، چه هنگام نمازش شکسته می‌شود. آیا یک روز باید در راه باشد که نمازش شکسته شود؟

باسمه تعالی

فردی که قصد دارد به اندازۀ مسافت شرعی (700 کیلومتر رفت و برگشت) سفر کند، وقتی از حد ترخص شهر مبدأ عبور کرد، باید نمازش را شکسته بخواند نه اینکه یک روز در راه باشد و پس از آن نمازش شکسته شود.

کد سایت fa7054
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر