زنی سنی مذهب، شوهرش طبق مذهب اهل سنت او را طلاق داده است. اگر در وقت طلاق دو شاهد نبوده است، آیا این طلاق صحیح است؟
زنی سنی مذهب، شوهرش طبق مذهب اهل سنت او را طلاق داده است. اگر در وقت طلاق دو شاهد نبوده است، آیا این طلاق صحیح است و آیا یک شخص شیعه مذهب می تواند با او ازدواج کند؟

باسمه تعالی

اگر طلاق بر اساس مذهب شان به صورت صحیح واقع شده باشد، از نظر شیعه پذیرفته است و مرد شیعه می تواند با رعایت سایر شرایط شرعی با وی ازدواج کند.

 

کد سایت fa7053
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق