یک روحانی از فقیهی تقلید می کرد که خواندن عقد با دختر باکره را جائز می دانست و وکالتاً عقد کسانی را خوانده است که از ولی آن ها اذن نگرفته است. آیا باید عقد زوج هایی که مرجع تقلید آن ها اذن ولی را شرط می داند، مجدداً خوانده شود؟
یک روحانی از فقیهی تقلید می کرد که خواندن عقد با دختر باکره را جائز می دانست و وکالتاً عقد کسانی را خوانده است که از ولی آن ها اذن نگرفته است. آیا باید عقد زوج هایی که مرجع تقلید آن ها اذن ولی را شرط می داند، مجدداً خوانده شود؟

باسمه تعالی

1. در ازدواج طرفین باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند و بر اساس آن عقد بخوانند. بر روحانی شرعاً واجب نیست از آن ها سؤال کند که مرجعشان کیست و طبق نظر مرجعشان عمل کرده اند یا خیر اما بر زوجین واجب است این مطلب را به اطلاع روحانی برسانند.

2. اگر در مواردی بخلاف نظر مرجع تقلید، بدون اذن پدر یا ولی شرعی ازدواج انجام شده است، باید دوباره عقد با اذن پدر یا ولی شرعی خواند شود؛ البته آن فرد روحانی که عقدهای قبلی را خوانده است، الآن وظیفه ای ندارد.

کد سایت fa7037
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد