آیا با علم به اینکه در زمان انجام کاشت ناخن یا مژه، نمی توان برای وضو و غسل آن را برداشت، انجام دادن آن ایرادی دارد؟
آیا با علم به اینکه در زمان انجام کاشت ناخن یا مژه، نمی توان برای وضو و غسل آن را برداشت، انجام دادن آن ایرادی دارد؟

باسمه تعالی

اگر کاشت ناخن یا مژه برای اغراض عقلائی مشروع مانند درمان یا زیبایی باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa6986
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال