خانمی از دوستانم باتمام شرائط شرعی دیشب به کسی وکالت در طلاق داد که ۱۵ دقیقه بعد اجرا شد. وقتی به خانه رسیده بود گفت دیدم حیض شدم و شک دارد قبل از طلاق بوده یا بعد چه اصلی شرعاً برای این خانم جاری می شود؟
خانمی از دوستانم باتمام شرائط شرعی دیشب به کسی وکالت در طلاق داد که ۱۵ دقیقه بعد اجرا شد. وقتی به خانه رسیده بود گفت دیدم حیض شدم و شک دارد قبل از طلاق بوده یا بعد چه اصلی شرعاً برای این خانم جاری می شود؟

باسمه تعالی

اگر نمی داند که در زمان انجام طلاق حیض شده بوده است یا نه، اصل این است که حیض نبوده و طلاقش صحیح است.

کد سایت fa6949
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق