از طرف دانشگاه قرار شد من به عنوان مسئول کارت های هدیه را به به دانشجویان برسانم و من فرصت نکردم و در جای مطمئنی در داخل اتاق مجموعه گذاشتم. بعد از دو ماه متوجه شدم، تعدادی مفقود شده است. آیا باید از جیب خودم تهیه کنم؟
بنده به عنوان مسئول در یک مجموعه‌ای در دانشگاه فعالیت می کردم. از طرف دانشگاه مبلغی به صورت کارت هدیه به دانشجویان این مجموعه اهدا شد و قرار شد من این هدیه را به آنان برسانم و من به خاطر کثرت برنامه‌های مجموعه فرصت نکردم کارت ها را به بچه ها بدهم و در جای مطمئنی در داخل اتاق مجموعه گذاشتم. بعد از دو ماه متوجه شدم، تعدادی از کارت ها مفقود شده است. آیا بنده نسبت به این موضوع مدیونم و باید آن کارت ها را از جیب خودم برای بچه ها تهیه کنم؟

باسمه تعالی

اگر تأخیر در رساندن و نگهداری کارت ها به این مدت طولانی (دو ماه) در عرف کار شما نوعی تقصیر و کوتاهی در حفظ کارت ها شمرده می شود، ضامن هستید و باید آن کارت ها را تهیه کنید و بدهید.

کد سایت fa6946
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ودیعه