یک فرد شیعه، بر اثر تبلیغات مذهب تسنن را انتخاب کرده و مدت ها طبق موازین فقه آن ها عبادت کرده و معاملات انجام داده است. اخیراً مستبصر شده و به دامن اهلبیت ـ علیهم السلام ـ پنا آورده است. آیا عبادات دوران گذشته اش صحیح است؟
یک فرد شیعه، بر اثر تبلیغات گسترده علمای تسنن به وسیلۀ مقالات رنگارنگ و جزوات به ظاهر مستند و گزارش های عجیب و غریب از تاریخ زندگانی خلفای ثلاثه مذهب تسنن را انتخاب کرده و مدت های نسبتاً طولانی طبق موازین فقه آن ها عبادت کرده و معاملات انجام داده است. اخیراً با لطف خدا و با باز نگری در منابع شیعه مستبصر شده و با انابۀ کامل به دامن اهلبیت ـ علیهم السلام ـ پنا آورده است. آیا عبادات دوران گذشته اش که بر طبق فقه اهل سنت انجام داده، صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر بر طبق مذهب اهل سنت عبادتی انجام داده که از نظر شیعه بطلان آن مسلم است؛ یعنی مطابق فتوای یکی از مجتهدان جامع الشرایط نباشد، آن عبادت صحیح نیست و باید قضا شود. اما اگر مطابق فتوای یکی از مجتهدان جامع الشرایط باشد، آن عبادت صحیح است و نیازی به قضا ندارد.

2. باید توجه شود که برخی از امور مثل دست بسته بودن که در نظر اهل سنت جزء افعال نماز است، باعث بطلان نماز نمی شود. همچنین ترک برخی امور مثل ترک سورۀ کامل بعد از حمد که در فقه اهل سنت جایز است ولی بر اساس نظر مشهور شیعه ترک آن باعث بطلان نماز می شود، مبطل نماز نیست. اما اگر مثلاً در وضو به فتوای اهل سنت به جای مسح پا، آن را شسته باشد، وضویش باطل است و در نتیجه نمازش باطل است و باید قضا شود.

کد سایت fa6917
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید