فردی می خواهد به مدت چهار سال برای تحصیل در دانشگاه به قم رفت و آمد داشته باشد. برنامه او هم به این صورت است که شنبه به قم می آید و چهارشنبه بر می گردد. وظیفه او نسبت به نماز و روزه چگونه است؟
فردی می خواهد به مدت چهار سال برای تحصیل در دانشگاه به قم رفت و آمد داشته باشد. برنامه او هم به این صورت است که شنبه به قم می آید و چهارشنبه بر می گردد. وظیفه او نسبت به نماز و روزه چگونه است؟ آیا فرق می کند که رشته اش مثلاً علوم قرآن باشد یا دندانپزشکی؟

باسمه تعالی

1. وطن جایی است که شخص در آن از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند. بنابراین جایی که شخص برای تحصیل می رود و بنا دارد چند سالی در آنجا اقامت کند و مدتی از سکونتش در آن جا گذشته باشد، وطن وی شمرده می شود. در این مدت نیز چون سفر لازمۀ تحصیل وی است و کمتر از ده روز تکرار می شود، از سفر دومش به محل تحصیل، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش صحیح است.

2. در حکم بیان شده فرقی بین انواع رشتۀ تحصیلی نیست.

کد سایت fa6891
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر