اینکه در نکاح که می گویند «... علی الصداق المعلوم» آیا کلمه «صداق» باید با فتحه خوانده شود یا با کسره؟
اینکه در نکاح که می گویند «... علی الصداق المعلوم» آیا کلمه «صداق» باید با فتحه خوانده شود یا با کسره؟

باسمه تعالی

حرف صاد در کلمۀ «الصَداقِ» مفتوح و حرف قاف مکسور است؛ البته اگر عبارت به گونه ای خوانده شود که در عرف مکالمۀ عربی، یک عبارت عربی به حساب آید؛ هرچند اعراب آن به طور کامل رعایت نشود، عقد صحیح است.

کد سایت fa6874
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد