اگر در خانۀ اقوام رفتیم و آنجا مشاهده کردیم که گیتار و پیانو هست، آیا شرعاً به آن ها باید تذکر داد که این سازها را نگه ندارند یا چون یقین نداریم در گناه و فساد و باطل از آن ها استفاده می کنند یا نه تکلیفی نداریم؟
اگر در خانۀ اقوام رفتیم و آنجا مشاهده کردیم که گیتار و پیانو هست، آیا شرعاً به آن ها باید تذکر داد که این سازها را نگه ندارند یا چون یقین نداریم در گناه و فساد و باطل از آن ها استفاده می کنند یا نه تکلیفی نداریم؟

باسمه تعالی

تا وقتی یقین به ارتکاب منکر و حرامی ندارید، نهی از منکر واجب نیست.

کد سایت fa6812