خواندن صیغۀ عقد موقت به صورت تلفنی و غیرحضوری هم می شود؟ آیا عقد دائم به صورت تلفنی امکانش هست؟
خواندن صیغۀ عقد موقت به صورت تلفنی و غیرحضوری هم می شود؟ آیا عقد دائم به صورت تلفنی امکانش هست؟

باسمه تعالی

خواندن صیغۀ عقد به صورت تلفنی صحیح است و در این حکم فرقی بین عقد دائم و موقت نیست.

کد سایت fa6774