در موقع اذان در یک شهری که نماز در آنجا شکسته می باشد، نماز را به صورت شکسته خواندم، آیا می توانم و باید نماز را در دیار خودم کامل بخوانم، در صورتی که همان روز به مقصد رسیده باشم؟
در موقع اذان در یک شهری که نماز در آنجا شکسته می باشد، نماز را به صورت شکسته خواندم، آیا می توانم و باید نماز را در دیار خودم کامل بخوانم، در صورتی که همان روز به مقصد رسیده باشم؟

باسمه تعالی

پس از رسیدن به حد ترخص وطن خودتان یا جایی که قصد ماندن ده روز در آنجا را دارید، باید نماز را تمام بخوانید؛ حتی اگر آن روز به اندازۀ مسافت شرعی سفر کرده باشید و نماز های قبلی را در سفر به صورت شکسته خوانده باشید.

کد سایت fa6773
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر