اگر غیر مسلمان غذا پخته باشد و ادعا کند که غذای حلال است، آیا ما موظفیم که در مورد آن تحقیق کنیم؟
اگر غیر مسلمان غذا پخته باشد و ادعا کند که غذای حلال است، آیا ما موظفیم که در مورد آن تحقیق کنیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که غذای مزبور حاوی گوشت یا سایر اجزای حیوانی نباشد، بنا را بر پاک بودن و حلال بودن آن بگذارید در غیر این صورت، اگر آن فرد غیر مسلمان در گفتار و خبر دادن، راستگو و مورد اعتماد باشد، در این موارد شرعاً می توان به گفته اش اعتماد کرد؛ هرچند خبرش اطمینان بخش نباشد و نیازی به تجسس نیست.

کد سایت fa6751