در ازدواج فرزند نابالغ آیا غیر از رضایت ولی، مصلحت فرزند شرط است یا عدم مفسده کافی است؟ در این زمینه، منظور دقیق از مصلحت چیست؟
در ازدواج فرزند نابالغ آیا غیر از رضایت ولی، مصلحت فرزند شرط است یا عدم مفسده کافی است؟ در این زمینه، منظور دقیق از مصلحت چیست؟

باسمه تعالی

در ازدواج نابالغ، علاوه بر عدم مفسده و عدم ضرر، رعایت مصلحت نابالغ از همه جهت مانند سلامت و بهداشت روان، امکان تحصیل و رشد معنوی لازم است.

 

کد سایت fa6709
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد