روی شربتی، اطلاعاتی در خصوص وجود الکل ننوشته است ولی به شدت بوی الکل می دهد. نمی دانیم الکل درون آن شربت چند درصد بوده است. میزان سنجش اش از نگاه شارع مقدس چیست؟
روی شربتی که دکتر متخصص جهت خوردن برای درمان بیماری ام داده است، اطلاعاتی در خصوص وجود الکل ننوشته است ولی به شدت بوی الکل می دهد. از آنجا که نمی دانیم الکل درون آن شربت چند درصد بوده است. اگر آن شربت را با آب رقیق نماییم، از کجا بفهمیم که الکل آن شربت به زیر 2 درصد رسیده است؟ میزان سنجش اش از نگاه شارع مقدس چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر شک دارید که در این شربت الکل هست یا خیر، خوردن آن اشکال ندارد.

2. اگر می دانید در آن الکل وجود دارد و مقدار الکل به قدری کم باشد که در آن مستهلک شود و در نظر عرف آن شربت «حاوی الکل» شمرده نشود، خوردنش اشکال ندارد.

3. اگر شک دارید الکل موجود در شربت به اندازه ای است که «حاوی الکل» بر آن صدق می کند یا خیر، خوردن آن جایز است.

4. اگر می دانید «حاوی الکل» بر آن صدق می کند ولی به قدری رقیق شود که یقین کنید دیگر بر آن محلول رقیق شده «حاوی الکل» صادق نیست، خوردنش حلال است.