به فتوای شما نمازم کامل است. آیا می توانم به کسانی اقتدا کنم که این مسیر را شکسته می خوانند؟ آیا جماعت با آن ها باطل است؟
به فتوای شما نمازم کامل است. آیا می توانم به کسانی اقتدا کنم که این مسیر را شکسته می خوانند؟ آیا جماعت با آن ها باطل است؟

باسمه تعالی

اگر آن ها طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کرده اند، وظیفه خود را انجام داده اند اما شما نمی‌توانید به آن ها اقتدا کنید و اگر نمازی را به جماعت با آن ها خوانده اید، باید دوباره بخوانید.

کد سایت fa6673
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|نماز جماعت