شخصی چیزی مثل انگشتر را پیدا کرده و آن را در جایی نگه داشته تا شاید صاحبش پیدا شود و سال ها از آن زمان گذشته است. حال آیا دیگر می تواند آن چیز را برای خود بردارد و قیمت آن را صدقه بدهد؟
شخصی چیزی مثل انگشتر را پیدا کرده و آن را در جایی نگه داشته تا شاید صاحبش پیدا شود و سال ها از آن زمان گذشته است. حال آیا دیگر می تواند آن چیز را برای خود بردارد و قیمت آن را صدقه بدهد؟

باسمه تعالی

1. واجب است تا یک سال برای پیدا کردن صاحبش اعلام کنید و اگر کسی عمداً اعلام نکند، معصیت کرده است و باید توبه کند و از زمان توبه به مدت یک سال اعلام کند.

2. اگر بعد از اعلام، صاحب مال پیدا نشد، یکی از سه کار ذیل را انجام دهد:

الف. آن چیز را نزد خود نگه دارد تا وقتی صاحبش پیدا شود به او بدهد.

ب. آن را برای خودش بردارد.

ج. خود آن چیز یا قیمتش را از طرف صاحبش صدقه دهد.

کد سایت fa6656
طبقه بندی موضوعی احکام غصب|حق الناس