آیا زنی یا دختری که اسیر دست داعش شده است و وجودش برای آن ها تماماً منفعت است، می تواند خودکشی کند تا نتوانند از او منفعتی داشته باشند؟
آیا زنی یا دختری که اسیر دست داعش شده است و وجودش برای آن ها تماماً منفعت است، می تواند خودکشی کند تا نتوانند از او منفعتی داشته باشند؟

باسمه تعالی

هرگونه کمک به داعش حرام است. خودکشی نیز حرام و از گناهان کبیره است، بلکه  بر هر مسلمانی واجب است تا سر حد ممکن و مشروع، برای حفظ جان خود تلاش کند. حال اگر با کمک نکردن به داعش، جان فرد به خطر می افتد، در هر مورد باید دید از میان «کمک به داعش» و «حفظ جان» کدام یک اهم است و همان را بر دیگری که مهم است، ترجیح داد. بنابراین:

1. اگر کمک به داعش در حد جزئی و غیر مؤثر باشد مانند کارکردن در آشپزخانۀ آن ها، حفظ جان اهم است و کمک کردن در این فرض واجب است.

2. اگر کمک مهم و تأثیر گذار مانند کمک های نظامی و اطلاعاتی باشد، کمک نکردن اهم است و حق همکاری ندارد حتی اگر کشته شود.

در تمامی این فروض فرد حق خودکشی ندارد.

کد سایت fa6608