آیا ترمیم بکارت جایز است؟ اگر برای حفظ آبرو در ازدواج باشد چه حکمی دارد؟ کمک مالی کردن به چنین زنی آیا صحیح است؟
آیا ترمیم بکارت جایز است؟ اگر برای حفظ آبرو در ازدواج باشد چه حکمی دارد؟ کمک مالی کردن به چنین زنی آیا صحیح است؟

باسمه تعالی

ترمیم بکارت اگر برای یک غرض عقلائی مشروع نباشد، جایز نیست و دریافت اجرت برای آن حرام است و کمک مالی در این زمنیه نیز حرام است. اما اگر برای غرض عقلائی مشروع مانند حفظ آبروی مؤمن یا حفظ جان کسی باشد و مفسده ای مانند ترویج و تشویق به زنا در آن نباشد، اشکالی ندارد و در یافت اجرت و کمک مالی در این فرض اشکالی ندارد.