مدیران به من می گویند ارزش کل معین شده در قرارداد 17000 منات است. به من می گویند مبلغی را به سند اضافه کنم و لوازم یدکی ای که به آنان نفروخته ایم را بنویسم فروخته ایم و همچنین خودروهایی که تعمیر نکرده ایم را بنویسم تعمیر کرده ایم. آیا چیزی بر عهدۀ من است؟
یکی از برادران می پرسد من در شرکتی کار می کنم، این شرکت یک شرکت آب جو را با خودرو و لوازم یدکی تأمین می کند و خودروهای آن ها را تعمیر هم می کند. من در شرکت، انبار دار هستم و کار اسناد رسمی نیز به عهدۀ من است. گزارشات مربوط به آن شرکتی که خودروهای آن ها را تعمیر می کنیم من انجام می دهم. مدیران من هنگام تهیۀ گزارش از من می خواهند لوازم یدکی ای که به آن شرکت نداده ایم را نیز در گزارش بنویسم که داده ایم و همچنین خودروهایی که تعمیر نکرده ایم را بنویسم که تعمیر کرده ایم. آن شرکت هم بر اساس این گزارش به شرکت ما پول پرداخت می کند. بنا بر گفته مدیران، رهبران آن شرکت از این مبالغ اضافی که نوشته می شود (مبالغی که برای خودروهای تعمیر نشده و لوازم یدکی فروخته نشده گرفته می شود) اطلاع دارد و این کار به خاطر آن است که کل مبلغ نشان داده شده در قرارداد تکمیل گردد؛ مثلا شرکت ما در ماه رمضان به شرکت آب جو به ارزش 10000 منات آذری لوازم یدکی فروخته است و به ارزش 2000 منات هم خودروهای آن ها را تعمیر کرده است یعنی در ماه رمضان کلاً 12000 منات کار انجام داده است ولی مدیران به من می گویند ارزش کل معین شده در قرارداد بین شرکت ما و شرکت آب جو به ارزش 17000 منات است. برای اینکه این ما به التفاوت از بین برود به من می گویند مثلاً به آن 12000 منات مبلغی را اضافه کنم و همان طور که در بالا نوشتم می گویند لوازم یدکی ای که به آنان نفروخته ایم را بنویسم فروخته ایم و همچنین خودروهایی که تعمیر نکرده ایم را بنویسم تعمیر کرده ایم و من یک بار یا چند بار انجام داده ام. آیا چیزی بر عهدۀ من است؟

باسمه تعالی

اگر این نوع سند سازی صرفاً برای تکمیل فرآیند حسابداری باشد و باعث تضییع حق صاحبان شرکت نشود، اشکال ندارد. اما اگر بر خلاف تعهدات فیما بین دو شرکت باشد و باعث تضییع حق صاحبان شرکت باشد، اشکال دارد و صرف اطلاع مدیر آن شرکت از جریان، مجوز این کار نیست و اگر در اثر این کار ضرری به شرکت وارد شده است، در محدودۀ مقررات شما نیز ضامن هستید؛ مگر اینکه مدیران شرکت در نظر شما افراد مورد اعتماد و صادقی باشند و شما بر اساس اعتماد به آن ها عمل کرده باشید که در این صورت ضامن نیستید؛ البته اگر در آینده پی به کذب آن ها در این موضوع ببرید، ضمان بر عهدۀ شما خواهد آمد.