در ماه مبارک رمضان وقتی به مسافرت می رویم، ده روز ماندن را از لحظه شروع حرکت حساب کنیم یا وقتی به مقصد رسیدیم؟
در ماه مبارک رمضان وقتی به مسافرت می رویم، ده روز ماندن را از لحظه شروع حرکت حساب کنیم یا وقتی به مقصد رسیدیم؟

باسمه تعالی

اقامه عشره یا همان ده روز ماندن در جایی، از زمان رسیدن به مقصد محاسبه می شود نه از زمان شروع سفر. اگر از زمان رسیدن تا زمان خارج شدنش از آن محل ده روز کامل باشد، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش صحیح است. مقصود از روز در اینجا 24 ساعت نیست، بلکه «روز» در مقابل «شب» است و به عبارت دیگر روز یعنی فاصلۀ اذان صبح تا اذان مغرب؛ مثلاً اگر کسی اذان صبح روز اول وارد جایی شد و قصد داشت تا اذان مغرب روز دهم بماند، ده روز کامل را قصد کرده و شب اول و شب یازدهم در محاسبه داخل نیست و نمازش تمام و روزه اش صحیح است. همچنین اگر مثلاً کسی 10 صبح روز اول وارد جایی شد و قصد داشت تا 10 صبح روز یازدهم بماند، در حقیقت ده روز کامل را قصد کرده و همین حکم را دارد.

کد سایت fa6515
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر