سلام فرق حد ترخص و مسافت شرعی چیست؟
سلام فرق حد ترخص و مسافت شرعی چیست؟

باسمه تعالی

مسافت شرعی فاصلۀ بین مبدأ سفر تا مقصد سفر است. این فاصله امروزه معادل 700 کلیومتر است که مسیر رفت آن حداقل باید 350 کیلومتر باشد.

حد ترخص جایی است که از آنجا دیوارها و ساختمان های مکان مبدأ یا مقصد دیده نشود و یا اذان آن مکان شنیده نشود و یا شخص مسافر توسط کسی که بر آخرین ساختمان ها آن مکان ایستاده باشد، با چشم عادی دیده نشود.

کد سایت fa6502
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر