اگر خانمی ناخن بلندی داشته باشد و سر ناخن بلند مانعی باشد، برای وضو و غسل مشکلی دارد؟
اگر خانمی ناخن بلندی داشته باشد و سر ناخن بلند مانعی باشد، برای وضو و غسل مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

وجود مانع در قسمت هایی از ناخن که از انگشت بیرون زده است، مشکلی برای غسل و وضو ایجاد نمی کند.

کد سایت fa6450
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال