آن هایی که از خیابان ها برای درست کردن مربا و عرق بهار، شکوفه های بهار نارنج جمع می کنند، کارشان اشکال شرعی دارد؟
آن هایی که از خیابان ها برای درست کردن مربا و عرق بهار، شکوفه های بهار نارنج جمع می کنند، کارشان اشکال شرعی دارد؟ یک بندۀ خدا امروز مقداری از درخت کند و خودش گفت که از درخت کنده است و برای من آورد و مقدار زیادی هم نیست. من آن ها را تمییز کردم. آیا می توانم استفاده کنم یا باید دور بریزم؟

باسمه تعالی

شکوفه هایی که از سطح خیابان جمع آوری شده و یا از خود درختان کنده شده است، معمولاً به گونه ای هستند که صاحبان آن ها از آن اعراض کرده اند و غالباً کسی آن ها را جمع آوری نمی کند یا نمی چیند. از این رو استفاده از آن ها نیاز به اجازه ندارد.

کد سایت fa6438