فرو بردن خلط در نماز، حکم خوردن و آشامیدن دارد و نماز رو باطل می کند؟ گاهی لحظۀ قبل از نماز شربت، قند و مانند آن خورده ایم و مزۀ آن در دهان باقی است یا ذرات غذا در دهان و دندان باقی مانده است، آیا فروبردن آب دهان یا ذرات باعث بطلان نماز و روزه می شود؟
آیا فرو بردن خلط در نماز، حکم خوردن و آشامیدن دارد و نماز روزه را باطل می کند؟ گاهی لحظۀ قبل از نماز شربت، قند و مانند آن خورده ایم و مزۀ آن در دهان باقی است یا ذرات غذا در دهان و دندان باقی مانده است، آیا فروبردن آب دهان یا ذرات باعث بطلان نماز و روزه می شود؟

باسمه تعالی

1. فروبردن ذرات باقی ماندۀ غذا و مانند آن روزه را باطل می کند. همچنین در حال روزه داری به احتیاط واجب نباید خلطی را که به فضای دهان رسیده است، فرو ببرد اما فروبردن آب دهانی که آغشته به مزۀ شربت یا قند و مانند آن است، برای روزه دار اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند؛ هرچند بهتر است از این کار پرهیز کند.

3. فروبردن آب دهانی که آغشته به مزۀ شربت، قند و مانند آن است یا ذرات باقی ماندۀ غذا و نظیر آن یا خلط در حال نماز، باعث بطلان نماز نمی شود.

کد سایت fa6349