اگر فردی از بستگان را بشناسیم که درآمدش فقط از راه حرام است، در خانه اش غذا بخوریم گناه است؟
اگر فردی از بستگان را بشناسیم که درآمدش فقط از راه حرام است، در خانه اش غذا بخوریم گناه است؟

باسمه تعالی

غذا خوردن در خانۀ وی اشکال ندارد.

کد سایت fa6284