آیا خوردن و آشامیدن در حال جنابت کراهت دارد؟
آیا خوردن و آشامیدن در حال جنابت کراهت دارد؟

باسمه تعالی

خوردن و آشامیدن در حال جنابت مکروه است. اگر جنب دست ها یا صورتش را بشوید یا مضمضه کند، میزان این کراهت کمتر می شود و  اگر وضو بگیرد، کراهت به کلی از بین می رود.

کد سایت fa6172
طبقه بندی موضوعی اغسال