بنده دانشجویی هستم که در تهران مشغول تحصیلم و اهل اراک هستم. حکم نماز دانشجو چیست؟ آیا محل تحصیل در حکم وطن است؟
بنده دانشجویی هستم که در تهران مشغول تحصیلم و اهل اراک هستم. حکم نماز دانشجو چیست؟ آیا محل تحصیل در حکم وطن است؟

باسمه تعالی

وطن جایی است که شخص در آن از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند. بنابراین جایی که شخص قصد دارد برای مدتی نسبتاً طولانی در آن سکنی گزیند، وطن او شمرده می شود؛ مانند کسی که برای تحصیل یا کار به شهری می رود و بنا دارد چند سالی در آنجا اقامت کند.

 

کد سایت fa611
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر