آیا زن هم می تواند از طرف مرد برای خواند صیغۀ عقد وکالت داشته باشد و هر دو طرف صیغه را خودش بخواند؟ اگر می شود، چطور باید بخواند؟
آیا زن هم می تواند از طرف مرد برای خواند صیغۀ عقد وکالت داشته باشد و هر دو طرف صیغه را خودش بخواند؟ اگر می شود، چطور باید بخواند؟

باسمه تعالی

زن می تواند به وکالت از طرف مرد بین خودش و آن مرد صیغۀ عقد را بخواند. برای این کار در عقد دائم پس از تعیین مهر چنین می گوید:

أ. از طرف خودش: زَوَّجتُ نَفْسى لِمُوکِّلی عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم. (1)

ب. از طرف مرد: قَبِلتُ التَّزویج لِمُوکِّلی هٰکَذا. (2)

و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت می گوید:

أ. از طرف خودش: زَوَّجتُ نَفْسى لِمُوکِّلی عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم فی المُدَّةِ المَعلُومَة. (3)

ب. از طرف مرد: قَبِلتُ التَّزویج لِمُوکِّلی هٰکَذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) به ازدواج درآوردم خومم را برای موکلم مطابق مهریۀ معلوم شده.

2) قبول کردم این ازدواج را برای موکلم مطابق آنچه گفته شد.

3) به ازدواج درآوردم خودم را برای موکلم مطابق مهریۀ معلوم شده و مدت معین شده.

کد سایت fa6104
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد