اگر جنب دست هایش را بشوید، از خوردن و آشامیدنش رفع کراهت می شود. حال اگر شخص جنب جهت خوردن و آشامیدنش دست هایش را شسته ولی بعد از باد شکم از او خارج شده است، آیا برای رفع کراهت از خوردن و آشامیدنش بار دیگر دست هایش را بشوید؟
در رسالۀ عملیۀ معظم له آمده است که خوردن و آشامیدن برای شخص جنب مکروه است اما اگر دست هایش را بشوید، از خوردن و آشامیدنش رفع کراهت می شود. حال اگر شخص جنب جهت خوردن و آشامیدنش دست هایش را شسته ولی بعد از باد شکم از او خارج شده است، آیا برای رفع کراهت از خوردن و آشامیدنش بار دیگر دست هایش را بشوید؟

باسمه تعالی

1. آنچه از معظم له نقل کرده اید، دقیق نیست. ضمن آنکه ایشان رسالۀ عملیه منتشر نکرده اند.

2. نظر معظم له در خصوص کراهت خوردن و آشامیدن در حال جنابت به شرح ذیل است:

«خوردن و آشامیدن در حال جنابت مکروه است. اگر جنب دست ها یا صورتش را بشوید یا مضمضه کند، میزان این کراهت کمتر می شود و  اگر وضو بگیرد، کراهت به کلی از بین می رود.»

3. در صورتی که جنب یک بار وضو بگیرد، تا زمانی که وضویش باطل نشده است، خوردن و آشامیدن برای وی کراهت ندارد و لازم نیست برای هر بار خوردن یا آشامیدن دوباره وضو بگیرد. اما وقتی وضویش باطل شود، برای اینکه کراهت به طور کامل از بین رود، باید دوباره وضو بگیرد.

4. اگر جنب بخواهد کراهت خوردن و آشامیدن کمتر شود، برای هر بار خوردن یا آشامیدن باید دست ها یا صورتش را بشوید یا مضمضه کند و خروج باد شکم، تأثیر در این حکم ندارد.

5. خوردن یا آشامیدن های متعدد که نزدیک به هم انجام می شود، عرفاً یک بار خوردن یا آشامیدن محسوب می شود.

کد سایت fa6070
طبقه بندی موضوعی اغسال