در شهر های بزرگ، ابتدای مسافت شرعی از کجا محاسبه می شود از پایان محله ای که در آن زندگی می کند یا از پایان آن شهر؟ در روستاهایی که حومۀ یک شهر حساب می شوند، چطور؟ از پایان روستا یا پایان شهر؟
در شهر های بزرگ، ابتدای مسافت شرعی از کجا محاسبه می شود از پایان محله ای که در آن زندگی می کند یا از پایان آن شهر؟ در روستاهایی که حومۀ یک شهر حساب می شوند، چطور؟ از پایان روستا یا پایان شهر؟

باسمه تعالی

ملاک محاسبۀ مسافت شرعی، در مورد اول پایان شهر و در مورد دوم پایان روستا است.

کد سایت fa6044
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر