خریدن و نوشیدن ماء الشعیر های تلخ که در بلاد شیعی تولید و روی آن حک شده بدون الکل شرعاً چه حکمی دارد؟
خریدن و نوشیدن ماء الشعیر های تلخ که در بلاد شیعی تولید و روی آن حک شده بدون الکل شرعاً چه حکمی دارد؟ چون ما شک داریم که آیا حقیقتاً بدون الکل است یا خیر.

باسمه تعالی

اگر این نوشیدنی ها در کشور های اسلامی تولید می گردد یا در بازار مسلمین خرید و فروش می شوتد، خریدن و نوشیدنش آن ها اشکال ندارد؛ مگر آنکه یقین داشته باشید حاوی الکل هستند که در این صورت اگر مقدار الکل آن عرفاً ناچیز باشد و فاقد الکل شمرده شوند، نوشیدنش آن ها جایز است اما اگر الکل آن ها بیش از این مقدار باشد، جایز نیست.