اگر شیرۀ انگوری را که از بازار خریداری می کنیم، داخل حلوا برای خیرات استفاده کنیم، چه حکمی دارد؟
اگر شیرۀ انگوری را که از بازار خریداری می کنیم، داخل حلوا برای خیرات استفاده کنیم، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

شیرۀ انگور با جوشیدن نجس نمی شود و خوردنش نیز حرام نمی گردد. بنابراین استفاده از آن در پخت حلوا اشکال ندارد.